برنامه های دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه
 
 
 
برنامه های جدید:

۱) بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همگرایی راهبردی با شرق + تحلیل دور جدید روابط ایران و چین

۲) نقش رسانه در جنگ های شناختی و ترکیبی معاصر +  مواجهه نسل امروز با رسانه و روایت های رسانه ای 
 
 
دوره های دانش افزایی و نشست های تحلیلی
 
موضوع
زمان و محل برگزاری
انتخاب و ثبت نام
.....
....


 
....
 .....
.....
....
.....
.....
.....
 
بازدیدهای پیشرفت علم و فناوری

 

موضوع
زمان و محل برگزاری
انتخاب و ثبت نام
....
.....
....
....
....
....
....
....
....


 *خبر های دفتر هم اندیشی

نشست تحلیلی جریان شناسی فرهنگی اجتماعی نسل امروز

نشست تحلیلی بررسی روابط ایران و فدراسیون روسیه

برگزاری نشست تحلیلی بررسی تحولات منطقه؛ بحران قفقاز جنوبی و جنگ اوکراین

- نشست تحلیلی بررسی اقتصاد ایران با محوریت نقش بانک ها در اقتصاد کشور

برگزاری نشست تحلیلی استادان دانشگاه با موضوع "چالش های جهانی سازی فرهنگ با رویکرد الهیاتی"

- برگزاری دوره دانش افزایی "غرب جدید از منظر متفکران معاصر جهان عرب"

- نشست هم اندیشی استادان با موضوع دانشگاه و تولید دانش بنیان؛ فرصت ها و چالش ها

- برگزاری دوره دانش افزایی استادان با موضوع مذاکرات هسته ای ایران و رفع تحریم ها

دوره دانش افزایی با موضوع زندگی در جهان رسانه ای شده

دوره دانش افزایی استادان با موضوع حقوق بشر و شهروندی در جهان متحول کنونی

-نشست تحلیلی جریان شناسی فرهنگی اجتماعی نسل امروز

-برگزاری نشست تحلیلی با موضوع بررسی بحران قفقاز جنوبی

-برگزاری دوره های دانش افزایی استادان در مشهد مقدس

-بازدید جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از پژوهشگاه ابن سینا

-بازدید جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از پارک ملی هوافضا

Template settings