دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مسابقه نسیم کرامت (کتاب انسان 250 ساله)


کد رهگیرى این فرم: P250-F247-U0-N143784          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 نام و نام خانوادگی:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 شماره تلفن:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 شرکت کننده:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
4 مأمون از آوردن امام رضا(ع) از مدینه به مرو چه اهدافی را دنبال می کرد؟
الف. تبدیل صحنه مبارزاتی انقلابی شیعیان به عرصه سیاست آرام و بی خطری برای دستگاه خلافت
ب. مشروعیت بخشیدن به حکومت و خلافت های غاصبانه اموی و عباسی
ج. خارج کردن امام رضا (ع) از کانون مبارزه علیه ظلم و جور دستگاه خلافت
د. همه موارد
5 کدام یک از تدابیر امام رضا (ع) در مواجهه با مأمون نیست؟
الف. پرکردن فضای مدینه از نارضایتی خود جهت سفر به خراسان
ب. دعوت امام رضا (ع) به سکوت و تقیه سرجنبانان تشیع
ج. برملا کردن داعیه امامت شیعه در سطح عظیم اسلام
د. عدم پذیرش دخالت در شئون حکومتی أعم از جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر امور
6 دو ویژگی مبارزاتی که شیعیان در پوشش تقیه در برهم زدن بساط خلافت داشتند ......... و ......... بوده است.
الف. تدبیر و اختفاء
ب. مظلومیت و قداست
ج. قیام مسلحانه و حرکات شورشگرانه
د. ترویج عقائد و اختفاء
7 امام رضا (ع) در پاسخ به کدام قضیه فرمودند: " بارالها، ای پدید آورنده آسمانها و زمین که نه من و نه هیچ یک از پدرانم هرگز چنین سخنانی نگفته ایم و این یکی از ستمهایی است که از سوی ایشان به ما می شود"
الف. شایعه اینکه امام فرمودند مأمون و خلفای عباسی شایسته خلافت هستند
ب. شایعه اینکه امام در مورد پذیرش ولایتعهدی شیعیان را دعوت به بیعت با مأمون کرده اند
ج. شایعه اینکه امام رضا (ع) همه مردم را بردگان خود می داند
د. شایعه اینکه امام تعرضات و سرکوب هایی که توسط دستگاه خلافت صورت گرفته را مورد تأیید می داند.
8 کدام یک از شرایط پذیرش ولیعهدی توسط امام رضا (ع) نمی باشد؟
الف. در هیچ یک از شئون حکومت دخالت نکند
ب. به جنگ و صلح و تدبیر امور نپردازد
ج. در عزل و نصب ها دخالت نداشته باشد
د. مأمون بعد از امام جانشینی تعیین نکند