دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مسابقه کتاب رییس مذهب


کد رهگیرى این فرم: P238-F237-U0-N149861          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن:
شرکت کننده:
کارمند
دانشجو
1.استقامت به این است که در راه رسیدن به هدف .... و .... بود.
الف. نباید متوقف شد - باید مراقب انحراف بود
ب. باید تلاش مضاعف کرد - باید مراقب زاویه پیدا کردن بود
ج. نباید نا امید شد - باید به حرکت ادامه داد
د. به عوامل درونی و بیرونی دقت نمود
2.مبارزه ی دامنه دار و پیگیر امام صادق (علیه السلام) چگونه بود؟
الف. تلاش می کردند با بنیامیه مخالفت کنند
ب. دنبال به دست آوردن قدرت بودند
ج. به دنبال ایجاد حکومت اسلامی و علوی بودند
د. همه موارد
3. تشکیلاتی بودن امام صادق علیه السلام به چه معناست؟
الف. یعنی وقتی امام اراده م یکردند آن چه را که او م یخواهد بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام به مردم م یگویند تا بدانند.
ب. یعنی از همه جا وجوهات و بودجه برای ادار هی مبارز هی سیاسی عظیم آل علی جمع کنند.
ج. یعنی وکلا و نمایندگان او در هم هی شهرها باشند که پیروان امام صادقعلیه السلام به آنها مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن حضرت بپرسند.
د. همه موارد
4.شبکه حزبی امام صادق علیه السلام چه نام دارد؟
الف. محبان
ب. فداییان
ج. شیعه
د. راسخون
5.فعالیت های مهم و برجسته زندگی امام صادق علیه السلام ؟
الف. تبیین وتبلیغ مسأل هی امامت.
ب. تبلیغ و بیان احکام دین به شیو هی فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی.
ج. وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک-سیاسی.
د. همه موارد
6.محور برجسته دعوت امام صادق علیه السلام چه بود؟
الف. حکومت
ب. تبیین ظلم بنی امیه
ج. امامت
د. همه موارد